หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุรุ่นที่3 | หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ ฟรี 2562

หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุรุ่นที่3


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

PNรุ่น3

หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุรุ่นที่3

[KSU]พูดคุยถึง\”หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ\”


KSU Channel โทรทัศน์และวิทยุเพื่อการศึกษา ออนไลน์
Talk of the KSU EP02/2020
พูดคุยถึงหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/Kalasin.university
https://www.facebook.com/ksuchannel เพจนี้เป็นการจัดทำเพื่อการประชาสัมพันธ์ ทางการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม ภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การฝึกอบรม การประชุมสัมนาวิชาการ เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมติดตามรับชมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
http://are.ksu.ac.th/ksuradio เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวสารให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมติดตามรับชมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
www.ksu.ac.th ติดต่อและติดตามกันได้ทุกช่องทางนะจ๊ะ

See also  แลกมือถือให้วันเกิดน้องจาก Royal Casino ให้ฟรี 7,500 บาท | อยาก ได้ โทรศัพท์ ฟรี

[KSU]พูดคุยถึง\

เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) และ พนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ


28 พฤษภาคม 2563: คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รศ. ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มอบหมายให้ รศ. ดร.อรพรรณ โตสิงห์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ. ดร.เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) และ พนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุเปิดตัว 2 หลักสูตร รองรับคนตกงานช่วงวิกฤตโควิด19 และตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย มีทุนการศึกษาให้ จบแล้วมีงานรองรับ
หลักสูตรที่เปิดประกอบด้วย:
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) เนื่องจากปัจจุบันปัญหาสุขภาพที่ต้องการการดูแลขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องของประชาชนไทย โดยเฉพาะกลุ่มวัยผู้สูงอายุ กำลังมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านสังคม สัดส่วนของประชากรในกลุ่มวัยผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น มีช่องว่างทางเศรษฐกิจและมีสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ พฤติกรรมการดำเนินชีวิตในแต่ละวันที่ไม่เอื้อให้มีสุขภาพดี ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง เกิดความพิการ ช่วยเหลือตนเองได้น้อย อยู่ในภาวะพึ่งพิงจากครอบครัวและชุมชน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มุ่งมั่นและสร้างความเป็นเลิศในวิชาชีพ ได้ก่อตั้ง ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียงในอนาคตจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนบุคลากรทางด้านสุขภาพให้เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ช่วยพยาบาลในการให้บริการช่วยเหลือดูแลสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดตั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลขึ้น เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลตอบสนองความต้องการการดูแลในกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน ให้ได้รับการช่วยเหลือดูแลให้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานได้ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และรองรับการขยายตัวของ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในอนาคต

See also  แกะกล่อง | พรีวิว Samsung Galaxy A11 ราคาดี! 3,350 บาท จอใหญ่ แบตอึด! เล่นเกมได้ คุ้มค่า! | ซัมซุง ราคาไม่เกิน 3000

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านสังคม สัดส่วนของประชากรในกลุ่มวัยผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น มีช่องว่างทางเศรษฐกิจ โครงสร้างทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ พฤติกรรมการดำเนินชีวิตในแต่ละวันที่ไม่เอื้อให้มีสุขภาพดี ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง เกิดความพิการ ช่วยเหลือตนเองได้น้อย อยู่ในภาวะพึ่งพิงจากครอบครัวและชุมชน
การจัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ เป็นการจัดประสบการณ์ การบูรณาการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ จากประสบการณ์การปฏิบัติในสภาพจริง โดยเน้นการบูรณาศาสตร์ที่หลากหลาย เพื่อสร้างสมรรถนะ ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้มีความรู้ความเข้าใจผู้สูงอายุในทุกมิติ มีทักษะการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุขั้นพื้นฐานทั้งที่บ้านและในชุมชน ใช้ปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถ สื่อสารกับทีมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจในคุณค่าความเป็นมนุษย์ของตนเองและบุคคลอื่น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและครอบครัว
การจัดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทักษะและสมรรถนะแบบเร่งด่วน ให้ผู้ที่สำเร็จการอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการบริการการดูแลผู้สูงอายุทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเมื่อมีความพร้อมในการศึกษาต่อ สามารถนำหน่วยกิตที่ได้ศึกษาจากการศึกษาในหลักสูตรนี้ มาเทียบโอนเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลได้
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ ระยะเวลา 6 เดือน ที่เน้นการดูแลผู้สูงอายุขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนการเจ็บป่วยในระยะสุดท้ายที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพได้รับการช่วยเหลือดูแลให้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขตามอัตภาพ
หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้ในโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน ตลอดจนหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ ทั้งในและต่างประเทศได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nurse.pccms.ac.th/ หรือ โทร. 0 2576 6700 ต่อ 8223, 8216

See also  ลองให้ | จอคอม AOC 4K 28\" ราคาประหยัด และ Xiaomi Curved Gaming 34\" | จอคอมราคาไม่เกิน 1000

เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) และ พนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ

โครงการนำร่องอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 70 ชั่วโมง


โครงการนำร่องอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 70 ชั่วโมง

หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น ตอนที่ 3 สิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ


สิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ

หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น   ตอนที่ 3 สิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Leave a Comment