Cười

Truyện cười: Dốt mà đòi đeo kính

03/07/2015 15:17:00

Anh nọ dốt đặc cán mai. Thấy ông già bà cả mang kính xem sách, anh ta cũng muốn bắt chước nên ra chợ hỏi mua một cái.
Chủ hiệu kính đem hàng ra cho anh ta chọn. Anh ta đeo kính vào, lấy cuốn lịch mang theo ra xem, xem xong lại bảo chủ hiệu cho chọn đôi khác.
Chủ hiệu chiều ý, chọn cho anh ta 5-6 đôi, nhưng đôi nào anh ta cũng không ưng ý. Chủ hiệu bèn chọn một đôi tốt nhất trong hiệu đưa ra. Anh ta đeo vào, lại lấy cuốn lịch ra xem, vẫn lắc đầu chê xấu.
Chủ hiệu lấy làm lạ, liếc thấy anh ta cầm cuốn lịch ngược mà xem, sinh nghi, liền hỏi:
- Sao đôi nào cũng chê xấu cả?
Anh ta đáp:
- Xấu thì bảo xấu chứ sao. Kính tốt thì tôi đã xem chữ được rồi.
Chủ hiệu nói:
- Hay là ông không biết chữ?
Anh ta đáp:
- Hỏi buồn cười thật. Nếu biết chữ thì đã không cần mua kính.

cuoi.net