Cười

Ảnh hài: Về đích hay về đầu

01/02/2017 15:39:00

Xin thưa là anh này về đích bằng đầu