Cười

Ảnh hài: Nếu quý khách không bước vào, chúng tôi sẽ nhào ra đón

13/09/2017 11:49:00

Nếu quý khách không bước vào, chúng tôi sẽ nhào ra đón

vnexpress