Cười

Ảnh hài: Khi mèo làm xạ thủ

31/01/2017 15:41:00

Có lẽ mục tiêu là một chú chuột chăng?